МВС Укрїни. Експертна служба

У ПОШУКАХ ІСТИНИ БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ

Герб Хмельницької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України    31 липня 2020 року  № 587

(зі змінами, унесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України    31 липня 2020 року № 587)

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства внутрішніх справ України на 2020 – 2022 роки

 

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у МВС

 

Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України
на 2020-2022 роки (далі – Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 р. № 576-р  «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції»,
від 15 листопада 2017 р. № 1023-р «Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», а також положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 р.  № 1379, зареєстрованим у Мін’юсті 22 січня 2018 р. за № 87/31539.

Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС та територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі – територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – система МВС), ґрунтується на таких підходах:

забезпечення дотримання прав людини і основних свобод;

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

нетерпимість до корупції;

розвиток кадрового потенціалу;

ефективність та законність використання бюджетних коштів;

відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено такі принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма МВС розроблена на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, які передбачалися в попередніх антикорупційних програмах Міністерства внутрішніх справ України на 2016, 2017, 2018  та на 2019 роки, – програмах, розроблених в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС, а також результатів виконання Антикорупційної програми МВС на 2019 рік. Як свідчить аналіз, із 114 заходів, які заінтересовані підрозділи, органи/формування чи установи МВС повинні були виконати, у 2019 році виконано 113 заходів або 99 % (у 2018 було виконано 98%, у 2017 році – 91%,), не виконано 1 або 1 % (у 2018 році – 2 %,
у 2017 році – 9 %).

В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;

міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 01 листопада 2019 року до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
№ 34283 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС та підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки», у тому числі, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (додаток 1);

розроблено заходи із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також  зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

 

Мета Антикорупційної програми МВС

Метою Антикорупційної програми МВС є:

удосконалення системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;

забезпечення координації системи запобігання і протидії корупції в Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій,  Державній міграційній службі України;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

удосконалення процесу надання адміністративних послуг;

участь у реалізації заходів, що належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та  Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 576-р.;

співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

 

 

Процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми МВС

 

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України (далі – комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експерти (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на півріччя. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря Міністерства.

Громадський контроль Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції та представники громадянського суспільства.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться комісією не рідше одного разу на півріччя. Стан виконання передбачених програмою заходів визначається за такими критеріями: «Виконано» або «Постійно виконується»  – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато; «Не виконано» – у разі якщо виконання  заходу у звітному періоді не розпочиналося.

За результатами узагальнення інформації, наданої відповідальними за виконання Антикорупційної програми МВС, про стан виконання передбачених цією програмою заходів Управління готує для розгляду на засіданні комісії довідку, у якій, зокрема, зазначається інформація про кількість виконаних передбачених Антикорупційною програмою МВС заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: І півріччя, календарний рік.

За результатами розгляду інформація про стан виконання Міністерством Антикорупційної програми МВС подається до Національного агентства з питань запобігання корупції та розміщується на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції».

Антикорупційна програма МВС підлягає перегляду в разі:

визначення Верховною Радою України засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного законодавчого акта;

затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з виконання Антикорупційної стратегії протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного рішення Уряду;

надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;

якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, виявлено недостатню їх ефективність або за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього/зовнішнього середовища МВС виявлено нові корупційні ризики у його діяльності.

 

 

Перелік скорочень,

які використовуються в додатках до Антикорупційної програми МВС

 

АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України

ГСЦ – Головний сервісний центр МВС

ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України

ДБДКМП – Директорат безпеки державного кордону та міграційних процесів МВС

ДВА – Департамент внутрішнього аудиту МВС

ДДМР – Департамент державного майна та ресурсів МВС

ДДУВС – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДЗДА – Департамент забезпечення діяльності апарату МВС

ДІ – Департамент інформатизації МВС

ДК – Департамент комунікації МВС

ДМС –  Державна міграційна служба України

ДМСП – Департамент міжнародного співробітництва МВС

ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

ДНДІ –  Державний науково-дослідний інститут МВС

ДОАР – Департамент організаційно-апаратної роботи МВС

ДОЗР – Департамент охорони здоров’я та реабілітації МВС

ДП – Департамент персоналу МВС

ДПБПЗЗП – Директорат публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку МВС

ДПРСД – Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС

ДСНС –  Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДСПЄІ – Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МВС

ДУ «ЦОП МВС» – Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС»

ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС

ДЦЗ – Директорат цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків МВС

ДЮЗ – Департамент юридичного забезпечення МВС

ДЮІ – Донецький юридичний інститут МВС

КМЄС – Консультативна місія Європейського Союзу в Україні

ЛДУВС – Луганський державний університет внутрішніх справ                      імені Е. О. Дідоренка

ЛьвДУВС – Львівський державний університет внутрішніх справ

НАВС – Національна академія внутрішніх справ

НГУ – Національна гвардія України

НПУ – Національна поліція України

ОДУВС – Одеський державний університет внутрішніх справ

РСЦ ГСЦ– регіональний сервісний центр ГСЦ МВС (філія ГСЦ МВС)

СВТО – Сектор взаємодії з територіальними органами МВС

СРП – Сектор по роботі з підприємствами МВС

ТСЦ – територіальний сервісний центр МВС

УЗК – Управління запобігання корупції МВС

УЛ – Управління ліцензування МВС

ХНУВС – Харківський національний університет внутрішніх справ

ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

 

Начальник Управління

запобігання корупції та проведення

 люстрації МВС                      о/п згідно з оригіналом          Анатолій ФОДЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                      Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

                                                                                                                          28 лютого 2023 року № 136

 

Антикорупційна програма

Міністерства внутрішніх справ У країни на 2023-2025 роки

 

Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України на 2023-2025 роки (далі — Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методологїі управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 орудия 2021 року Ns 830/21, зареестрованої в Міністерстві юстиціі України 17 лютого   2022   року   за   219/37555 (далі — Методологія).

Антикорупційна програма складаеться з таких розділів:

засади антикорупційної політики Міністерства внутрішніх справ України; оцінювання корупційних ризиків;

навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми.

 

І. Засади антикорупційної політики Міністерства внутрішніх справ України

 

1.         Міністерство внутрішніх справ України ціею Антикорупційною програмою, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та українського народу проголошус, що керівництво та працівники MBC у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядувания, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції в будь-яких ii формах та проявах, уживають i надалі вживатимуть ycix заходів із запобігання, виявлення та протидіі корупції, передбачених законодавством та Антикорупційною програмою.

MBC заявляю про свою принципову позицію та засуджуе корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведения діяльності.

2.     Міністр внутрішніх справ України реалізуе антикорупційну політику

ШЛЯХОМ1


2

 

1)    підтримки напряму запобігання i протидіі корупції в діяльності MBC, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в антикорупційних заходах MBC;

 

2)    прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів із питань запобігання та протидії корупціі, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

 

3)    забезпечення функціонування у структурі апарату MBC самостійного уповноваженого підрозділу із запобігання корупціі та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань; забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу як координатора роботи з виконання Антикорупційної програми;

 

4)        здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Антикорупційної програми, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;

 

5)          прийнятгя рішення щодо проведения регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності MBC, утворення робочої групи, наділення ïi відповідними повноваженнями;

 

6)       забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками та сприяння постійному вдосконаленню процесів управління корупційними ризиками;

 

7)    своечасне реагування на можливі факти порушення Антикорупційної програми, корупційних a6o пов’язаних із корупціею правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупціі».

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупціі апарату MBC е самостійний структурний підрозділ Управління запобігання корупціі MBC (далі — Управління), до основних завдань якого, зокрема, належать:

розробления, організація   та   контроль   за   проведенням   заходів   із

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупціею, в апараті MBC та його міжрегіональному територіальному органі Головному сервісному центрі MBC (далі — ГСЦ), закладах, установах i на підприсмствах, що належать до сфери управління MBC;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності MBC, підготовки заходів з ïx усунення, унесення Міністру внутрішніх справ України (далі — Міністр) відповідних пропозицій;


 

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупціі працівникам апарату MBC, ГСЦ, закладів, установ i підприемств, що належать до сфери управління MBC, а також Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовуеться i координуеться Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі — органи системи MBC);

здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Міністра та Національного агентства з питань запобігання корупцlі (далі — Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, ужиті для його врегулювання;

забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю в апараті MBC;

здійснення контролю за додержанням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупціі», в апараті MBC, ГСЦ, закладах, установах i на підприемствах, що належать до сфери управління MBC, та за дорученням Міністра — в органах системи MBC;

забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупціі», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника a6o роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування Міністра, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’ектів у сфері протидіі корупціі про факти порушення законодавства у сфері запобігання i протидіі корупціі.

 

3.     Антикорупційна програма розроблена на середньостроковий період i с логічним продовженням реалізаціі заходів, передбачених Антикорупційною програмою Міністерства внутрішніх справ України на 2020—2022 роки, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2020 року № 84 (далі — MBC). За результатами виконання заходів Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020— 2022 роки в MBC створено систему запобігання корупціі, прийнято нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, спрямовані на впроваджения механізмів прозорості, доброчесності та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків у діяльності MBC.

Упродовж 2020—2022 років MBC ініційовано та здійснено ряд реформаційних заходів, спрямованих на снижения рівня корупціі в системі MBC. Підготовлено та прийнято ряд актів законодавства, зокрема, щодо поліпшення якості надання послуг, які надаються органами системи MBC, усунення / мінімізації корупційних ризиків у д1ЯЛЬНОGТ1 MBC.


Із 356 заходів, передбачених Антикорупційною програмою


Міністерства


внутрішніх  справ України  на 2020—2022  роки, 342


заходи  виконано,  що


становить 96 % ycix запланованих програмою заходів, 14 заходів (4%) не виконано з об’ективних причин.


За результатами проведеного протягом звітного періоду комплексу антикорупційних заходів намітилася тенденція зменшення кількості працівників системи MBC, притягнутих до відповідальності (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної): в апараті MBC та ГСЦ — 0; у цілому по системі MBC за останні чотири роки кількість працівників, притягнутих до відповідальності (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної) за порушення антикорупційного законодавства, зменшилася з 826 осіб у 2019 р. до 152 осіб у 2022 р. (у 2020 р. — 361, у 2021 р. — 427).

 

4.   Метою Антикорупційної програми с:

 

1)   вдосконалення системи запобігання i протидії корупції в апараті MBC та ГСЦ, закладах, установах i на підприсмствах, що належать до сфери управління MBC, органи системи MBC (далі — система MBC), забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності в суб’ектах системи MBC;

 

2)           подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зменшення кількості порушень антикорупційного законодавства, зниження корупційних ризиків у діяльності MBC та підвищення рівня довіри суспільства до MBC.

 

5.   Антикорупційна політика MBC грунтусться на принципах: верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за порушення антикорупційного законодавства; ефективності та законності використання бюджетних коштів;

цифровой трансформаціі реалізації повноважень; прозорості та відкритості діяльності;

залучення   громадськості   та   міжнародних   інституцій   до   здійснення антикорупційних заходів.

 

6.    Засади антикорупційної політики MBC реалізуються шляхом виконання завдань i заходів (додаток 1) за такими пріоритетними напрямами:

 

1)     забезпечення системного підходу до запобігання i протидії корупціі, нормативно-правове регулювання відносин;

 

2)         реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, здійснення заходів із дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;


3)         запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

 

4)  удосконалення процесу надання MBC послуг;

 

5)    організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушення антикорупційного законодавства;

 

6)            співпраця     з     міжнародними    організаціями    щодо    здійснення

антикорупційних заходів;

 

7)   заходи з реалізації MBC Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року 2322—IX та Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.

 

7.      Основні нормативні акти та розпорядчі документи, що регулюють питання запобігання та протидіі корупції в MBC:

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878;

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року No 72-21), зареестровані в Міністерстві юстиціі України 31 серпня 2016 року за 1203/29333;

Порядок проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату MBC, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг MBC, закладів, установ i підприемств, що належать до сфери управління MBC, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2018 року № 888, зареестрований у Міністерстві юстицfі України 28 листопада 2018 року за № 1354/32806;

Положення про Управління запобігання корупції Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 серпня 2020 року No 630;

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 січня 2021 року 63

«Про деякі питання реалізації антикорупційного законодавства у сфері захисту

викривачів»;

Положения про впровадження в Міністерстві внутрішніх справ України, Головному сервісному центрі MBC, закладах, установах i на підприемствах, що належать до сфери управління MBC, механізмів заохочень викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних a6o пов’язаних з корупціею правопорушень, інших порушень Закону України про запобігання корупціі, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ


України від 09 грудня 2021 року 921, зареестроване в Міністерстві юстиціі України 28 грудня 2021 року за No 1675/37297;

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2022 року

764 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Міністерстві внутрішніх справ України».

 

II.   Оцінювання корупційних ризиків

 

1.        3 метою встановлення ймовірності вчинення працівниками MBC корупційних та пов’язаних з корупціею правопорушень, установлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також підготовки Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2023—2025 роки відповідно до доручення Міністерства внутрішніх справ України від 27 жовтня 2022 року № 139/18 «Про оцінювання корупційних ризиків та підготовку антикорупційних програм у системі MBC на 2023—2025», оприлюдненого на офіційному вебсайті MBC, проводиться оцінювання корупційних ризиків у MBC у форматі самооцінювання відповідно до Методології.

 

2.      Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2022 року № 764 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Міністерстві внутрішніх справ України» утворено робочу rpyпy з оцінювання корупційних ризиків, затверджено ii персональний склад та положения про неї.

До складу робочої групи включено працівників самостійних структурних підрозділів апарату MBC, експертів з питань боротьби з корупціею Консультативної місіі Свропейського Союзу в Україні та адвоката.

 

3.    3 метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 25 листопада 2022 року для членів робочої групи в режимі відеоконференціі проведено вступний тренінг із залученням представників Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

4.     Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій MBC, ii внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища MBC (протокол засідання робочої групи від 01 грудня 2022 року).

 

5.     3 метою дослідження середовища MBC та визначення уразливих до корупціі функцій та процесів робочою групою проаналізовано такі джерела інформації:

 

1)       результати оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності ïx виконання;


2)         результати анонімного опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, узагальнено отриману інформацію;

 

3)    стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку нових просктів та інших програмних документів MBC;

 

4)   результати аудитів, перевірок, проведених щодо інших організацій, які виконують подібні функцfі a6o реалізують подібні процеси, узагальнено та задокументовано зібрану інформацію про можливі факти вчинення корупційних i пов’язаних з корупціею правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані;

 

5)      матеріали звернень та скарг щодо діяльності MBC, його окремих працівників, узагальнення та документування інформаціі про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцісю правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг;

 

6)         матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань; рішення суду у справах про притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупціею правопорушень; рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасниками яких були інші організації, які виконують подібні функції a6o реалізують подібні процеси, та ïx працівники;

 

7)   відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реестрах i базах даних, у тому числі в Единому державному ресстрі осіб, про учинені корупційні або пов’язані з корупціею правопорушення, працівниками MBC та працівниками інших організацій, які виконують подібні функціі a6o реалізують подібні процеси;

 

8)      аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупціі щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидіі корупції та інших питань, які пов’язані з діяльністю MBC;

 

9)     проаналізовано відомості, оприлюднені в засобах масової інформації, соціальних мережах, інших відкритих джерелах інформації, про можливі факти вчинення корупційних a6o пов’язаних з корупцісю правопорушень працівниками MBC та працівниками інших організацій, які виконують подібні функціі або реалізують подібні процеси.


6.    На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групок› визначено такl уразливі до корупції функції MBC (протокол засідання робочої групи від 12 січня 2023 року):

 

1)     ліцензійна діяльність:

забезпечення у випадках, передбачених законом, ліцензування окремих: видів господарської діяльності та здійснення контролю за дотриманням суб’ектами господарювання відповідних ліцензійних умов;

 

2)     надання освітніх послуг:

установления порядку добору, направления та зарахування на навчання до закладів освіти, що належать до сфери управління MBC та центральних органіп виконавчої влади, діяльнlсть яких спрямовуе i координуе Міністр;

забезпечення на базі закладів освіти, що належать до сфери управління MBC, підготовки та професійного навчання кадрів для MBC, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовуе i координус Міністр, та Національної гвардії України, зокрема, переведення курсантів (слухачів) з навчання за кошти фізичних i юридичних осіб на навчання за державних замовленням;

 

3)     надання адміністративних послуг (сервісні послуги MBC):

акредитація   закладів,  що   здійснюють   підготовку,   перепідготовку   та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

здійснення  приймання  іспитів,   що складаються  для отримання  права керування транспортними засобами, i видача відповідних документів;

 

4)     судово-експертна діяльність:

проведення інженерно-транспортної експертизи (дослідження технічного стану транспортних засобів i реестраційних документів);

 

5)     управління міністерством:

організація та здійснення поточного i перспективного планування, розроблення планів основних організаційних заходів MBC, роботи колегії MBC, нарад керівництва MBC;

взаемодія із центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовуе i координус Міністр;

 

6)     проведення закупівель:

забезпечення реалізаціі завдань замовника, який здійснюе закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації);

 

7)     управління фінансами:


здійснення MBC як відповідальним виконавцем бюджетних програм функцій з формування показників видатків на оплату праці в кошторисах закладів та установ, що належать до сфери управління MBC;

забезпечення ефективного i цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників апарату MBC.

 

7.   Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи i способи:

 

1)   аналіз джерел інформації, наведених у п. 5 цього розділу;

 

2)   аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність MBC;

 

3)     проведення мозкового штурму, що полягае у відкритому збиранні й обговоренні позицій та ідей заінтересованих сторін — учасників мозкового штУрмуі

4)    проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) із працівниками та зовнішніми заінтересованими сторонами MBC;

 

5)         моделювання способів вчинення корупційних a6o пов’язаних з корупцісю правопорушень, визначення внутрішніх i зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у ïx вчиненні.

 

8.    За результатами узагальнення інформаціі та пропозицій, отриманих від внутрішніх i зовнішніх заінтересованих сторін, робочою групою здійснюсться ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи від 02 лютого 2023 року).

Для кожного  заходу   впливу  на корупційний   ризик  робочою групою визначаються  виконавці  таких  заходів,  строк  (термін)   та   індикатор  його

виконання.

 

9.        Результати ідентифікацfі корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізаціі, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики зазначені в реестрі ризиків (додаток 2).

 

III.  Навчання, заходи з поширення інформаціі щодо програм антикорупційного спрямування

 

1.                     3 метою формування належного рівня антикорупційної культури Управління у взаемодіі з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) із запобігання та виявлення корупціі суб’ектів системи MBC


забезпечуе організацію обов’язкового ознайомлення працівників системи MBC із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання корупціі в MBC.

 

2.              Управління у взаемодїі з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) із запобігання та виявлення корупціі суб’ектів системи MBC організовуе надання методичної та консультаційної допомоги працівникам системи MBC з питань додержання антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом систематичного проведення відповідних навчань для різних категорій працівників.

 

3.    Навчальні заходи можуть проводиться очно a6o дистанційно. Формами проведення навчальних заходів е лекцfі, тренінги, семінари, вебінари.

 

4.              Управління у взасмодfі з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) із запобігання та виявлення корупціі суб’ектів системи MBC у межах повноважень здійснюс заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зокрема, шляхом:

 

1)        ведения на офіційному вебсайті MBC, офіційних вебсайтах (за наявності) суб’сктів системи MBC окремої рубрики з питань запобігания

КО]З ПЦ11,

 

2)      оприлюднення на офіційному вебсайті MBC, офіційних вебсайтах суб’ектів системи MBC власних антикорупційних програм, інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції;

 

3)    проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед працівників системи MBC з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 

4)      оприлюднення на офіційному вебсайті MBC, офіційних вебсайтах суб’ектів системи MBC, у засобах масової інформації та соціальних мережах інформації про проведення публічних заходів з питань запобігання корупціі, у тому числі за участі керівництва MBC, працівників Управління;

 

5)  проведення конференцій, круглих столів, вебінарів;

 

6)  розсилання відповідної інформації працівникам електронною поштою;

7)          виготовлення відповідних роздаткових інформаційно-довідкових матеріалів (пам’ятки, бюлетені, методичні настанови тощо).


5.     Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, графік та форми ïx проведення та цільова аудиторія, а також заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зазначені в додатку 3.

 

6.         У разі виникнення потреби в роз’ясненні окремих положень антикорупційного законодавства працівники MBC можуть звернутися до Управління, уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із запобігання та виявлення корупціі ГСЦ за отриманням усного a6o письмового роз’яснення чи консультації.

 

7.         Управління, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) із запобігання корупції ГСЦ надають роз’яснення a6o консультацію у строк не більше ніж 10 днів з дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз’яснення a6o консультацію неможливо, строк розгляду звернення може бути продовжено, але мае становити не більше ніж 30 днів з дня його отримання.

 

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

 

1.         Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюсться Управлінням не рідше одного разу на квартал.

 

2.    Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягае в збиранні та аналізі інформації про повноту та своеиасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, ïx актуальність та відповідність середовищу MBC i здійснюеться з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми та ïx усунення.

 

3.     Під час моніторингу аналізусться фактичний стаи виконання кожної категоріі заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів із реалізаціі антикорупційної політики MBC, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

 

4.      Керівники структурних підрозділів апарату MBC, суб’ектів системи MBC, відповідальних за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, щокварталу (до 05 січня, до 05 квітня, до 05 липНя, до 05 жоВТНЯ) надають Управлінню інформацію про стаи виконання заходів, а в разі невиконання a6o несвоечасного виконання окремих заходів інформують про причини невиконання (несвоечасного виконання).

 

5.   Управління аналізуе та узагальнюе отриману інформацію, готуе звіт про стаи виконання Антикорупційної програми, який містить інформацію про


кількість виконаних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, та ïx частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців (календарний рік).

 

6.     Стаи виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів визначаеться за такими критеріями:

«Виконано» або «Постійно виконусться» у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано a6o постійно виконуеться протягом звітного періоду;

«На стадіі виконання» у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» — у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не

]ЭОЗПОЧИНdЛОСЯ.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подіею, строк виконання заходу розпочинаеться з моменту настання ціеї подіі.

 

7.       Звіт про стаи виконання Антикорупційної програми щокварталу (до 20 січня, до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня) надаеться Міністру для прийняття рішень та розміщуеться на офіційному вебсайті MBC.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються в ресстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті MBc.

8.    3 метою одержання консультацій щодо оцінки стану досягнення мети Антикорупційної програми та ефективності здійснюваних завдань i заходів до моніторингу виконання програми можуть залучатися представники Консультативної місії Свропейського Союзу в Україні.

Громадський контроль виконання Антикорупційної програми здійснюсться із залученням міжнародних інституцій та представників громадянського суспільства.

 

9.   3 метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення цього процесу Управління здійснюс оцінку виконання Антикорупційної програми.

 

10.        Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після закінчення строку, на який ii прийнято.

 

11.     Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюеться шляхом установлення результативності та ефективності ii виконання.

 

12.         Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:


визначаеться у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого антикорупційною програмою («Виконано» a6o

«Постійно виконусться» 100 %; «На стадії виконання» 50 %; «Не виконано»

— 0 %);

визначасться загальний прогрес виконання кожної категоріі заходів, передбачених Антикорупційною програмою та наведених в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної категорії;

визначаеться загальний пporpec виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток пporpecy виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

 

13.    Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначаеться стаи досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків Вчинення працівниками апарату MBC та його територіальних органів з надання сервісних послуг, закладів, установ та підприсмств, що належать до сфери управління MBC, корупційних та пов’язаних з корупцісю правопорушень, порушень Антикорупційної програми порівняно з попереднім періодом (у разі зменшення — індикатор досягнуто на 100 %);

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них (20 % корупційних ризиків усунуто — індикатор досягнуто на 100 %; 10 % корупційних ризиків усунуто — індикатор досягнуто на 75 %; 5 % корупційних ризиків усунуто — 50 % відповідно);

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них (рівень 20 % корупційних ризиків знижено — індикатор досягнуто на 100 %; рівень 10 % корупційних ризиків знижено — індикатор досягнуто на 75 %; рівень 5 % корупційних ризиків знижено — 50 % відповідно);

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та

протидіі корупції (90 % працівників від запланованої кількості пройшли навчання — індикатор досягнуто на 100 %; 75 % працівників від запланованої кількості пройшли навчання — індикатор досягнуто на 75 %; 50 % працівників від запланованої кількості пройшли навчання — 50 % відповідно);

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність  MBC  стала більш прозорою  (20 % опитаних  так вважають  індикатор досягнуто на 100 %; 10 % опитаних так вважають — індикатор досягнуто на 75 %; 5 % опитаних так вважають — індикатор досягнуто на 50 %); відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які стали більше довіряти MBC (20 % опитаних так вважають — індикатор досягнуто на 100 %; 10 % опитаних так вважають — індикатор досягнуто на 75 %; 5 % опитаних так

вважають індикатор досягнуто на 50 %);

 

 

 

 

 


14.          За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми протягом 15 робочих днів після закінчення строку ii дії Міністру подаеться звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції щодо подальшого вдосконалення цісї діяльності.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщусться на офіційному вебсайті MBC.

 

15.   Антикорупційна програма підлягае перегляду в разі:

 

1)   внесення Верховною Радою України змін до Антикорупційної стратегїі на 2021-2025 роки та/або внесення Кабінетом Міністрів України змін до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідним актом законодавства;

 

2)      надання пропозицій Національним агентством щодо вдосконалення (конкретизації) ii положень;

 

3)     внесення до антикорупційного законодавства змін, які впливають на діяльність MBC;

 

4)       зміни в середовищі MBC (організаційній структурі, функціях та процесах MBC) (у разі необхідності);

 

5)     якщо у процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, виявлено недостатню ïx ефективність або за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього / зовнішнього середовища MBC виявлено нові корупційні ризики в його діяльності.

 

 

Начальник Управління запобігання корупції Міністерства внутрішніх

 

справ України                                                                     Анатолій ФОДЧУК